Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 


ขอบเขตของการให้บริการบริหารอาคารชุด Facility Management

Image result for Facility Management

รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ บริหารอาคารชุด บริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องตามมาตรฐานและชำนาญในสายงานระบบ ที่สำคัญต้อง True Facility

ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้พักอาศัยในบริหารอาคารชุด บริหารทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร รีสอร์ท สำนักงาน พื้นที่ศูนย์การค้า พื้นที่เช่า พื้นที่งานด้านวิศวกรรม ร้านค้า และทรัพย์สินอื่นๆ   ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

รักษาสภาพอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางให้ได้มาตรฐานสูงสุด มีความมั่นคงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม

รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคาร

อนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการวางแผนและรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่งเสริมให้มีการอบรมการอพยพหนีไฟและทบทวนให้มีการซ้อมตามระบบแผนงานตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย

บริหารงานบัญชีและการเงินให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001

บริหารจัดการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามขั้นตอนตามระบบคุณภาพ

ความสำคัญของการจัดการบริหารอาคารชุด อาคารสถานที่ (Facility Management)

การรับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ บริหารอาคารชุด บริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management)

ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาทดแทนการดูแลอาคารสถานที่แบบเดิม อันได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร

(Building Operation and Maintenance) งานจัดการอาคาร 

(Building Management) ซึ่งการบริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับ

การใช้งานเพียงอย่างเดียว หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การลงทุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตามลักษณะงานของการบริหารอาคารชุด รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่

จัดการสถานที่ซึ่งมีภารกิจตั้งแต่ การวางแผน ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ

ด้วยภารกิจดังกล่าวที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงต้องมีบุคลากร

และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาดำเนินการในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด

ในช่วงที่ผ่านมาเราได้นำเสนอแนวคิดและประสบการณ์ การบริหารจัดการอาคารในคอลัมน์ Today’s Facility Management

หลักการบริหารอาคารชุดของ Facility Management

เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความพอใจใช้การบริหารอาคารชุดแบบครบวงจร Total Facility Management

    บริหารอาคารชุด รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ แบบครบวงจรด้วย Total Facility Management

    แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม

    แนวความคิดในการนำระบบบริหารงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารพักอาศัย

    Facility Management ในงานบริหารจัดการอาคารพักอาศัย

ประโยชน์ของการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร

การจัดการข้อมูลอาคารตามหลักวิศวกรรม

    Energy Management และกรณีศึกษา: การจัดการด้านพลังงาน

    Service Quality กับการบริหารจัดการอาคาร

    งานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร

    การวางแผนการการบำรุงรักษารูปแบบใหม่โดยพิจารณาจากอายุการใช้งาน

    จัดการสถานการณ์วิกฤตด้วย Crisis Management

    แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคุณภาพงานบริการอาคาร

    ความปลอดภัยในอาคาร

    จัดการ "ความเสี่ยง" ให้กลายเป็นเรื่องเล็กด้วยการบริหารความเสี่ยง

Image result for GMM

บริหารงาน ถูกต้อง บริหารจัดการแบบถูก ประหยัด ราคากันเอง สบายๆต้องใช้บริการ

Image result for tel Call Center : 02-9449947

 

          

                                True Property Service Co.,Ltd Follow us on :

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

Mobile: 02-038-3168 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com 
  
view