Cart รายการสินค้า (0)
  ขอบเขตของการให้บริการ   /   Property  Management
• บริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น พื้นที่ในออฟฟิค สำนักงาน คอนโด  โกดัง  ร้านค้า พื้นที่ศูนย์การค้า ฯลฯ
• ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้พักอาศัย
• รักษาสภาพอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางให้ได้มาตรฐานสูงสุด มีความมั่นคงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
• รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคาร
• อนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการวางแผนและรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ส่งเสริมให้มีการอบรมการอพยพหนีไฟและจัดให้มีการซ้อมทบทวนตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง
• บริหารงานบัญชีและการเงินให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001, AFAS 
• บริหารจัดการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทีมงานบริหารจัดการที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสายงานอสังหาริมทรัพย์


True Property Management.
บริหารงาน ถูกต้อง บริหารจัดการแบบถูก ประหยัด ราคากันเอง สบายๆต้องใช้บริการ True : ถูก ได้มาตรฐาน


 
Call Center  PM Division.   
: MKT  02-038-3168 , 063-789-6642 , 081-966-9144
e-mail: info@true-property.com , phupai.park@gmail.com

view