Cart รายการสินค้า (0)

บริษัทได้ผ่านโครงการยกมาตรฐานงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ AFAS กรมพัฒนาธุรกิจ ปี 2558-2559

บริษัทได้ผ่านโครงการยกมาตรฐานงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ AFAS  กรมพัฒนาธุรกิจ ปี 2558-2559

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการยกมาตรฐานงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ AFAS  กรมพัฒนาธุรกิจ ปี 2558-2559  โดยผ่านเกณท์มาตรฐาน

และได้รับใบรับรองการให้บริการ และมุ่งสู่ ISO 9001:2015  SMART Property Management.

Tags :

view