Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 
: Building Inspecetor M&E System.
:    Scope  of  work   True Service   Eco Property Management .
Property Management
true : งานบริหารจัดการทั่วไป
1. งานจัดการด้านอาคาร/สถานที่ (Building Operation and Service)
2. งานจัดการด้านบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร (O&M Management)
3. งานจัดการด้านการเงิน (Financial Management)
4. งานจัดการด้านการใช้ประโยชน์จากอาคาร/สถานที่ (Facility Use Management)
5. งานจัดการด้านงานตกแต่ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร (Project Management)
6. งานจัดการด้านพลังงาน (Energy Management)
7. งานจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
8. งานจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Health & Safety Management)
true : งานบริหารจัดการวิศวกรรมประกอบอาคาร
1. งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร (Operation )
2. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
    (Preventive Maintenance)
3. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อลดหรือขจัดเหตุขัดข้อง
    ที่อาจเกิดขึ้น (Corrective Maintenance)
4. งานบริการซ่อมแซมทั่วไปตามการร้องขอ (Service Request)
5. งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน,ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่าย
    งานวิศวกรรมอาคารต่างๆ
6. งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์วางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. งานจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง รวมถึงแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
    อุปกรณ์เครื่องจักรและงานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นanagement)
true : งานบริหารจัดการทั่วไป
1. ดูแลพื้นที่ สภาพแวดล้อมโดยรวม และตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน
2. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านความปลอดภัย,ความสะอาดและงานกำจัดแมลงภายในพื้นที่
3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน การเบิกจ้างอุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลื้อง ปริมาณการใช้และค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. ดูแลและประสานงานการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    เช่น การจัดส่งเอกสาร, การจัดการห้องประชุม, การจัดการพื้นที่จอดรถ, การประสานงานฝ่ายอาคาร
true: งานบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาส่วนเทคนิค
1. จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบและอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซมในเบื้องต้น กรณีมีการชำรุดเสียหาย
3. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ Service)
true: ที่ปรึกษาด้านการจัดการงานดูแลและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance Management)
1. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร
2. วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ กำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
3. ให้คำแนะนำในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน วางแผนงานและแผนงบประมาณการซ่อมบำรุงให้เหมาะสม
4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
true: ที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy Management)
1. วิเคราะห์และประเมินผลการใช้พลังงานของอาคาร
2. กำหนดแผนงานและควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. วางระบบจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานและตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน
Operation Service  Division        
Call    081-967-1079
     E-Mail : true_pm@hotmail.com
          www.true-property.com

 

          

                                True Property Service Co.,Ltd Follow us on :

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

Mobile: 02-038-3168 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com 
  
view